fbpx
Финансова академия

БВП или как измерваме икономиката

Брутният вътрешен продукт е един от основните индикатори във финансовия и икономически свят. Той представлява стойността на всички стоки и услуги, изработени от икономиката на една държава за даден период, обикновено 1 година. В стойността на БВП се включват само пазарните сделки, тоест тези, които са минали през покупко-продажба и са официално регистрирани.  В него не се включва нито безвъзмездният труд, нито делът на „сивата икономика“.

Формулата за изчислението на БВП изглежда така:

GDP = C + G + I + NX

където:

„C” представя цялостното потребление на домакинствата в икономиката на дадена страна
„G”  е сумата от всички правителствени разходи
„I” е сборът от всички инвестиции в бизнес сектора
„NX” е нетният износ за страната (той се пресмята като цялостния износ минус цялостния внос, или  NX=износ-внос)

БВП е номинален и реален.

Номиналният БВП е пресметнат в текущи цени. Реалният БВП е пресметнат в съпоставими цени, т.е. при него е отчетена инфлацията.

Темпът на нарастване на БВП всъщност представлява икономическия растеж.

Общо прието е, че 2,5% до 3,5% растеж в реалния БВП на година е най-полезното равнище за една развита икономика, защото е достатъчно, за да предостави корпоративни печалби и да помогне за разрастване на работните места. Такъв растеж е умерен и не предизвиква излишни притеснения за увеличение на инфлацията. Когато икономиките излизат от рецесия има периоди на растеж на БВП в рамките на 6% – 8%. Дефиницията за икономическа рецесия пък е две последователни тримесечия с отрицателен ръст на БВП.

Друг важен показател свързан с БВП е БВП на глава от населението. Той показва дела на стоките и услугите, които се падат на един жител на дадена държава. Този показател измерва благосъстоянието на гражданите.

Интересни данни за БВП в България и света с възможности за съпоставимост с минали периоди могат да се намерят на страницата на Национален статистически институт. От нея става ясно, че в Европа държавата с най-висок БВП на глава от населението е Швейцария с 71 156 евро на глава от населението за 2017 г. Интересното при Швейцария е, че нейният БВП на глава от населението всъщност бележи спад от 2015 г. насам, докато при повечето европейски държави той се покачва. Швейцария е следвана от Норвегия и Исландия. Средния БВП на глава от населението за 28-те страни членки е 30 004 евро за 2017 г., а за 19-те държави от Евро-зоната е 32 862 евро. За сравнение БВП на глава от населението на България за 2017 г. е 7 301 евро, но за сметка на това от 2015 до 2017 г. той се е увеличил с близо 1 000 евро.

Ако се чудите кои са 20-те най-силни икономики в света, измерени спрямо своя номинален БВП, можете да видите тук.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.