fbpx
Финансова академия

Устойчивостта в термини – част II

Устойчивостта на компаниите, която преди време беше само едно, при това не най-важното,  съображение за инвеститорите, когато взимат решение къде да инвестират, започва да става нещо модерно. Все повече инвеститори се интересуват от нея, когато преценяват инвестициите си.

Въздействието върху планетата – като климатични промени и загуба на биологично разнообразие – и върху хората – например чрез отношението към работниците – са в новините всеки ден. Все по-ясно е, че компаниите и страните, които се адаптират към подобни проблеми и предизвикателства, трябва да процъфтяват. Тези, които не го правят, няма. Последиците за печалбите и цените на акциите и облигациите са очевидни в последните години.

Но въпреки че принципите са доста прости, в областта на устойчивостта вече има много технически термини, които вероятно не са ясни за всички. Затова ви предлагам втората част на текста с разяснение на някои от най-често употребяваните термини.

Разнообразие и приобщаване (Diversity and inclusion): Разнообразието се отнася до разликите, които хората имат по отношение на техния пол, възраст, етническа принадлежност, сексуална ориентация, увреждане, религия, убеждения или други характеристики. Включването е свързано с възприемане и насърчаване на многообразието, справяне с неравенството и подхоф, който осигурява на хората да се чувстват оценени и уважавани, независимо от техния произход или убеждения.

Ангажираност: Ангажираността е нещо повече от просто среща с ръководството на компанията, това е възможност да придобиете представа за подхода на компанията към устойчивостта. Също така ни дава възможност да споделим нашите очаквания относно корпоративното поведение и да повлияем на фирмените взаимодействия с техните заинтересовани страни; гарантиране, че компаниите, в които инвестираме, се отнасят отговорно към своите служители, клиенти и общности.

Фактори на околната среда: Това е „E“ на термина „ESG“ (екологични, социални и управленски) и засяга въпроси, свързани със замърсяването, изменението на климата, използването на енергия, използването на природни ресурси, управлението на отпадъците, биологичното разнообразие и други екологични предизвикателства и възможности.

Етично инвестиране: Известно също като „инвестиране, основано на ценности“.

ESG: Околна среда, социална политика и управление.

ESG интеграция: Инвестиционен подход, който включва съображения за ESG в инвестиционното решение заедно с традиционния финансов анализ. Интеграцията на ESG е свързана с разбирането на най-важните ESG фактори, на които е изложена инвестицията, и гарантиране, че сте обезщетени за свързания риск.

ESG индекси: Индексите традиционно проследяват представянето на кошница от облигации или акции, като FTSE 100. Все по-голям брой индекси проследяват инвестициите чрез скрининг на определени индустрии или, напоследък, чрез оценка на това кои компании се класират въз основа на ESG мерки. FTSE4Good индексите, например, изключват компании, които не отговарят на специфични ESG критерии.

Зелена сделка на ЕС: Политическа рамка и пакет от мерки, които имат за цел да направят Европа климатично неутрална до 2050 г., стимулирайки икономиката чрез зелени технологии, създавайки устойчива индустрия и транспорт и намалявайки замърсяването.

Разлика в заплащането между половете: мярка за равенство между половете, която показва разликата в средните доходи между мъжете и жените.

Фактори на управление: Това е „G“ в „ESG“ и е за оценка на това колко добре се управлява една компания. Факторите на управление включват възнаграждение, структура на борда и корпоративна стратегия.

Зелена облигация: облигация, при която приходите се използват от издаващата компания или правителството специално за финансиране на нови и съществуващи проекти с ползи за околната среда, като възобновяеми енергийни проекти и проекти за енергийна ефективност.

Парникови газове: Въглероден диоксид, метан, азотен оксид и флуорирани газове. Тези газове улавят топлината близо до повърхността на земята и са ключова причина за изменението на климата.

Greenwashing: Невярно предаване на екологичните характеристики на продукт, услуга или организация, за да накарате една компания да изглежда по-щадяща околната среда, отколкото е в действителност.

Sin stocks (грешни акции): Инвестиции, свързани с дейности, считани за „неетични“ или „неморални“ според личните ценности или убеждения на инвеститора. Дейностите могат да включват тютюн, алкохол, хазарт и забавления за възрастни.

Социални облигации: Облигации, при които приходите се използват от издаващата компания или правителството специално за финансиране на нови и съществуващи проекти със социални придобивки като здравеопазване и жилища на достъпни цени.

Социални фактори: Това е „S“ на „ESG“. Социалните проблеми са свързани с това как една компания взаимодейства с общностите, в които работи, своите доставчици, служители, клиенти, общности, правителства и регулатори. Те включват например трудови стандарти, здраве и безопасност, управление на веригата на доставки и хранене и затлъстяване.

Странични активи: Активи, които вече съществуват, но рискуват да бъдат „блокирани“ или да не могат да донесат възвръщаемост в дългосрочен план. Изкопаемите горива са най-често известните блокирани активи.

Устойчивост: способността да се адаптира към променящия се натиск и отговорности, за да оцелее и да добави стойност в дългосрочен план. Тази способност е тясно свързана с това, че компания или държава поддържат силни връзки със заинтересованите страни.

Фактори за устойчивост: всеки фактор, който може да повлияе на стойността на инвестицията в дългосрочен план. Това включва ESG фактори.

Риск за устойчивост: промяна или събитие във всеки фактор, който може да има отрицателно въздействие върху дългосрочната стойност на инвестицията. Това включва ESG фактори.

Устойчиво инвестиране: Устойчивото инвестиране включва интеграция на ESG, , като се фокусира върху най-устойчивите компании, които ръководят своя сектор, що се отнася до практиките на ESG. Както интеграцията на ESG, така и подходите за устойчиво инвестиране са свързани с управлението на компанията, за да се гарантира, че фирмата се управлява по възможно най-добрия начин.

Работна група за финансовите оповестявания, свързани с климата (TCFD): Доброволен стандарт за оповестявания, свързани с климата, който има за цел да създаде последователно и съпоставимо отчитане на свързаните с климата рискове. TCFD се използва широко от компании, банки и инвеститори.

Тематично инвестиране: Инвестиране в компании, които отговарят на определена инвестиционна тема като възобновяема енергия, управление на отпадъци и води, образование или иновации в здравеопазването.

Принципи на ООН за отговорно инвестиране (PRI): Набор от шест принципа, съгласно които собствениците на активи и мениджърите на активи доброволно се ангажират да включат ESG въпроси в своите инвестиционни процеси, активна собственост и отчитане и насърчават отговорни инвестиции в цялата индустрия.

Цели на ООН за устойчиво развитие: Сбор от 17 цели, отразяващи най-големите предизвикателства пред глобалните общества, околната среда и икономиките днес. ООН описва целите за устойчиво развитие като „план за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички“.

Нулев въглерод (Zero carbon): компания, чиито емисии са нулеви – не се постигат чрез компенсиране на въглерода, а просто защото не генерират никакви въглеродни емисии. Да не се бърка с нетна нула.

Първата част на термините за устойчивостта можете да видите тук

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Не са открити резултати.
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.