fbpx
облигации
Финансова академия

Как облигациите работят за вашите пари

По всеобщо мнение на анализатори от различни точки на света и компании, облигациите са един от най-атрактивните инвестиционни активи в момента.

В среда на покачващи се лихви от страна на централните банки, облигациите носят доход, невиждан от десетилетие. Вече може да се конструира нискорисков портфейл с доходност между 4% и 7% на година. Това е и една от причините поради които  се наблюдава засилено местене на ликвидни средства от банките към консервативни фондове в облигации и особено такива на паричен пазар – най-бързо ликвидните краткосрочни инструменти. Облигациите на развиващите се пазари, макар и по-рискови от държавния дълг на развитите страни (САЩ например), са актив, който също крие потенциал за висока доходност.

Нека да разгледаме какво представляват облигациите, какви са основните видове облигации и как работят те за нашите пари в несигурната икономическа среда в момента.

Какво е облигация?

Облигацията е финансов инструмент с фиксиран доход, който представлява заем, предоставен от инвеститор на кредитополучател (обикновено корпоративен или държавен). Облигациите се използват от компании, общини, държави и правителства за финансиране на проекти и други операции. Собствениците на облигации са длъжници или кредитори на емитента. За разлика от притежаването на акции и дялове, когато купите облигации, вие не получавате права на собственост. Купувайки облигация, вие давате заем на нейния издател.

Облигациите имат крайна дата, когато главницата по заема трябва да бъде изплатена на собственика на облигацията и обикновено включват условията за променливи или фиксирани лихвени плащания, направени от издателя ѝ. Лихвеното плащане (купонът) е част от възвръщаемостта, която притежателите на облигации печелят за заемане на своите средства на емитента. Лихвеният процент, който определя плащането, се нарича купонна ставка.

Потенциалните предимства на облигациите

Облигациите са предпочитан буфер в несигурна икономическа среда. Те се издават от правителства или компании, когато те искат да наберат средства. Когато купите облигации, вие давате на издателя заем, срещу който той се задължава да ви заплати определена лихва за определен период. Това се случва периодично, обикновено два пъти в годината. За разлика от акциите, облигациите не ви дават право на собственост върху компанията, от която сте ги закупили. Затова вие не се облагодетелствате от нейното възходящо развитие, но от друга страна и не сте заплашени при негативно такова.

Затова облигациите ви дават 2 потенциални предимства:

 • Сигурен доход от лихви
 • Компенсиране на волатилността типична за акциите

Друго предимство на облигациите в среда на повишаващи се лихви е тенденцията пазарът на облигациите да се движи обратно пропорционално на лихвените проценти. Те се търгуват с отстъпка, когато лихвените проценти се покачват, и с по-висока доходност, когато лихвените проценти падат. Следователно в среда на повишаващите се лихвени проценти, можете да купите облигации на по-ниска цена и едновременно с това да си осигурите доходност от лихвата, която получавате от тях. Главницата на облигациите се получава на датата на падежа.

Основни термини, свързани с облигациите

 • Номинална стойност – това е сумата, която облигацията ще струва при падежа си. Облигациите менят цената си. Действителната пазарна цена на една облигация зависи от редица фактори: кредитното качество на емитента, продължителността на времето до изтичане и купонния процент в сравнение с общата лихвена среда в момента.
 • Купон – лихвеният процент, който даденият емитент на облигации ще изплати на базата на номиналната стойност на облигация.
 • Дати на купонa – датите, на които даденият емитент ще прави лихвените плащания.
 • Падеж/матуритет – датата, на която облигацията изтича и даденият емитент трябва да плати номиналната стойност на притежателя на дълговите ценни книжа.
 • Цена на емитиране – цената, на която емитентът първоначално продава облигации.

Типове облигации

Както вече казахме облигации, могат да се издават и от компаниите, но най-често облигациите се издават от правителства. Като цяло правителствените облигации са най-стабилни, защото ако е необходимо те могат да повишат данъците, за да покрият плащанията по лихвите си. Има 4 основни вида облигации:

 • Държавни облигации – тези облигации обикновено се смятат за най-стабилни, още повече ако са издадени от държави с големи икономики – САЩ, развита Европа. Те са средносрочни и дългосрочни – от няколко години до няколко десетилетия. Ликвидността на тези облигации и риска, който поема инвеститорът купувайки ги, зависят от кредитния рейтинг на държавата, която ги издава, но като цяло това са и най-ликвидните облигации. Тези от тях, които имат най-ниска степен на риск обаче, обикновено носят и най-ниска лихва, т.е. доходност.
 •  Корпоративни облигации – те са издадени от компании. Част от корпоративните облигации се търгуват свободно на фондовите пазари. Тъй като цяло те не са толкова сигурни, колкото държавните облигации, обикновено предлагат по-висока лихва. Високодоходните корпоративни облигации са облигации с нисък кредитен рейтинг.
 • Общински облигации – тесе емитират от общини. Някои общински облигации предлагат необлагаем доход от купони за инвеститорите. Тези облигации също се смятат за сигурни и са с висок кредитен рейтинг.
 • Наднационални облигации – те обикновено са дългосрочни и надхвърлят границите на една държава. Подобни облигации могат да се издават от съюзи от държави като Европейския съюз.

Как оценяваме облигациите?

Има няколко фактора, които трябва да имате предвид, когато взимате решение за покупка на облигации.

Падеж/матуритет

Както и при всички други типове заеми, промените в лихвените проценти, оказват по-голямо влияние на облигациите с по-дълги падежи. Тъй като облигациите с по -дълги падежи имат по -високо ниво на риск поради промените в лихвените проценти, те обикновено предлагат по-висока доходност, така че те са по-търсени от потенциалните купувачи. Съотношението между падежа и доходността на облигацията се нарича крива на доходността. Нормалната крива на доходността е колкото е по-кратък падежът, толкова по-ниска е доходността.

облигационна_крива

Източник: Vanguard

Рейтинг

При облигациите съществуват агенции, които определят тяхното качество, изразяващо се в кредитен рейтинг на издателя/емитента на облигациите. Както и при всички останали заеми, колкото по-добър е кредитният рейтинг, толкова по-ниски са лихвените плащания. Ако рейтингът е нисък – „под инвестиционната степен“ – облигацията може да има висока доходност, но тя ще има по-високо ниво на риск. От друга страна, ако рейтингът на облигацията е много висок, можете да бъдете сигурни, че ще получите обещаните плащания.

Двете най-известни агенции, които оценяват облигациите, са Standard&Poor’s (S&P) и Moody’s. Те имат подобни рейтингови системи, които се основават на текущата финансова и кредитна история на емитента. Долната таблица показва видовете кредитен рейтинг според двете агенции.

кредитен рейтинг таблица

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция.

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.