fbpx
бизнес ангел
Любопитно

Какво е бизнес ангел?

За страничния наблюдател словосъчетанието „бизнес ангел“ вероятно звучи екзотично и не на място в света на финансите, където би трябвало да властват точни и лишени от емоции понятия. В екосистемата на стартъпите, иновациите и високите технологии обаче бизнес ангел означава възможност за развитие и израстване.

Най-краткото определение за „бизнес ангел“ е частно лице, притежаващо голям капитал, което директно инвестира част от активите си в развиващи се компании, в повечето случаи в ранен стадий, срещу което получава дял от капитала им. Бизнес ангелите са хора с голям професионален опит в сферата. Те могат да инвестират поотделно или заедно с други бизнес ангели или фондове за рисков капитал. Някои от най-известните и големи технологични компании в света са се развили благодарение на инвестицията от бизнес ангели.

Етимология на „бизнес ангел“

Терминът „бизнес ангел“ започва от Бродуей, където се използва за описание на богати хора, които осигуряват пари за театрални постановки, които иначе би трябвало да бъдат затворени. От там идва и непривичното за бизнес средата звучене на термина. През 1978 г. Уилям Ветцел, тогавашен професор в университета в Ню Хемпшир, публикува проучване за начините, по които предпримечите набират първоначален капитал в САЩ. В него той използва термина „бизнес анагел“, за да опише инвеститорите, които ги подкрепят. Първоначално бизнес ангелите не са много на брой и действат самостоятелно, за да подкрепят печеливши според тях бизнес идеи. С течението на вермето броя им се увеличава и те се обединяват в неформални организации, които им помагат да обединят средствата си, за да направят по-голяма инвестиция и да намалят риска от нея.

Кои са бизнес ангелите?

Да разгледаме накратко историята на един от най-известните бизнес ангели в света – Джейсън Калаканис/Jason Calacanis. За популярността на Калаканис помага не само успешната му кариера в света на стартъпите, но и публичната му дейност – той развива един от най-известните подкасти This week in startups, води обучения, лекции и е автор на книгата „Ангел“. Калаканис започва кариерата си през 90-те години на миналия век като репортер с ресор „интернет индустрия“ в Ню Йорк. Той създава и ръководи компанията Rising Tide Studios, която издава печатни и онлайн медии. През 1996 г., в бума на dot-com, той започва да издава Silicon Alley Reporter, списание с основен фокус инетернет, уеб и нови медии. През 2006 Калаканис се присъединява към екипа на един от най-големите глобални venture capital фондове Sequoia Capital. По време на престоя си там той стои зад инвестицията на фонда в стартиращата Uber. През 2009 г. Джесън Калаканис започва самостоятелна дейност като ангел инвеститор с капитал от 10 млн. долара. В момента той е инвеститор с повече от 150 компании сред които са Uber, Robinhood & Calm, Thumbtack. Сред инвестициите му има 4 многомилярдни еднорози.

Бизнес ангелите откриват, инвестират и развиват обещаващи бизнес идеи и по този начин играят важна роля в икономиката и доринасят за икономическия растеж и технологичния напредък. В много страни те представляват втория по големина източник на външно финансиране в стартиращите компании след семейството и приятелите.

Освен капитал, ангел инвеститорите предоставят опит в управлението на бизнеса, умения и контакти за предприемача. Обикновено изходът на инвестицията е излизане на борсата на компанитяа, в която са инвестирали или друго ликвидно събитие. Бизнес ангелите обаче знаят, че до настъпване на това събитие често е необходимо да минат години т.е. те са източник на  „умен и търпелив“ капитал.

За разлика от Джейсън Калаканис повечето бизнес ангели не са познати на широката публика. Те и техните инвестиции са известни само на малка аудитория. Заради тяхната важна роля за икономическия растеж през 2017 г. Европейскатa комисия инициира проучване сред бизнес ангелите в Европа „Разбиране на естеството и въздействието на бизнес ангелите при финансирането на изследвания и иновации“, съвместно с най-големите неформални ангелски огранизации в Европа – European Business Angels Network (EBAN), Inova+, ZEW и Business Angels Europe. Проучването и данните в него се основават на проведени интервюта с бизнес ангели и финансирани от тях организации от 33 европейски държави. Целта на проучването е да може да измери поне видимата част от ангелските инвестиции и тяхната мотивация, за да бъде в услуга на нововъзникващи бизнеси и компании.

Проучването потвърждава най-широко разпространения профил на бизнес ангела. В повечето европейски райони бизнес ангелите се придържат към класическия профил на образовани мъже, с опит във финансовата сфера, които са натрупали своето богатство или докато са управлявали големи компании, или докато управляват собствените си начинания. Ангелските инвестиции са с висока степен на риск, тъй като младите компании са в начален стадий на развитие, нямат публични отчети и история на повтаряемите приходи. Затова големият опит в сферата на бизнес управлението и финансите е плюс за бизнес ангелите. Средната възраст на респондентите в проучването е 55 години, като 89% от анкетираните са мъже. Според данните бизнес ангелите са високо образовани, повече от половината (51%) притежават магистърска степен, а 17% имат докторска степен. Само малка част от извадката (13%) имат професионално образование. По-голямата част от бизнес ангелите, които са участвали в анкетите посочват, че са управлявали компании (87%), а 54% са били част от висшето ръководство на големи компании. 58% от тях са притежавали собствени компании, а 40% са били основатели на стартъпи.

Установява се разлика в профила на бизнес ангелите от Централна и Източна Европа и този на развита Европа. Като цяло бизнес ангелите от ЦИЕ са по-млади и делът на жените сред тях е по-висок. Средната възраст там е 43 години, като много по-голям дял от бизнес ангелите около 29% са жени. Средно бизнес ангелите от Централна и Източна Европа са инвестирали по-малко капитал, от тези от развиа Европа, но са най-оптимистични по отношение на очаквания си от инвестициите си. Според проучването, 73% очакват да увеличат инвестирания си капитал с поне пет процентни пункта в дългосрочен план. В други европейски региони делът на бизнес ангелите, които очакват значително увеличение на тяхната инвестиция е по-нисък. Като цяло бизнес ангелите в Европа заявяват своето намерение да увличат както размера на инвестирания капитал, така и броя на сделките, които правят в следващите години.

По-ниският представителство на жените бизнес ангели се смята за проблем от страна на неформалните организации в Европа, затова съвместно с различни европейски институции съществуват различни програми, чиято цел е насърчаването на дейността на жените бизнес ангели.

Ролята на бизнес ангелите за развитие на иновациите и изследванията

Проучването на Европейската комисия потвърждава, че бизнес ангелите играят важна роля във финансирането на иновациите. 93% от инвестиции им са в компании, занимаващи се с продуктови иновации или иновации в сферата на организацията и бизнеса. Бизнес ангелите инвестират в компании в ранен стадий на развитие, които обикновено са в технологичния сектор, но все още не генерират приходи. В компанията еталон за бизнес ангелите работят от един до пет души и се оценява между 100 000 евро и 1 милион евро. Бизнес ангелите взимат активно участие в бизнеса, в който инвестират. Те споделят като основна мотивация за начинанията си да споделят знания, умения и контакти с млади предприемачи, за да могат не само да увеличат стойността на инвестицията си, но и да подпомагнат развитието на екосистемата, и да дадат добавена стойност на технологичния и икономически напредък.

Повечето респонденти в проучването на Европейската комисия посочват, че са станали бизнес ангели, за да допринесат за обществото и икономиката. Твърдението „Станах бизнес ангел, защото искам да подкрепям компаниите с моите познания” е най-често посочваният от участниците в проучването (средно 5,6 по 7-степенна скала). Финансовите мотиви са оценени по-ниско, а личните мотиви са посочени най-рядко. Следователно, въпреки че желанието за увеличаване на финансовото състояние играят важна роля в решението за предприемане на кариера като бизнес ангел, необходимостта или възприеманата възможност да се допринесе с уменията си или с други активи са най-важни. Тяхната подкрепа подкрепа често включва общи съвети, съвети, свързани с разработването и маркетинга на иновации, предоставяне на финансови и нефинансови контакти. Много от интервюираните в проучването използват думите „наставничество“, мениджърски „коучинг“, както и  „бизнес ментор“, за да опишат ролята си в стартиращата компания. Интересното е, че предприемачите са на същото мнение и 39% от участвалите в проучването използват думата наставник и/или треньор, за да опишат своите бизнес ангели.

Бизнес ангелите правят различни по размер инвестиции в избраните компании. Те мога да варират от 25 000 евро до 3 млн. евро, спрямо благосъстоянието на конкретния човек.

В какво инвестират бизнес ангелите

Както вече казахме бизнес ангелите инвестират предимно в стартиращи компании на най-ранния етап, когато тези компании са прекалено малки, за да попаднат в полезрението на venture capital фондовете и не могат да намерят финансиране от публично предлагане на акции.

Компаниите, в които бизнес ангелите инвестират са предимно в сектора на високите технологии. Това твърдение се потвърждава и от проучването на Европейската комисия. Секторът на информационните и комуникационните технологии е най-предпочитан като 36% от инвестициите са в него. Сред тях най-голям дял заемат софтуерните услуги (включително SaaS и cloud базиран софтуер), електронна търговия и мобилни приложения. Здравеопазването и биотехнологиите са най-често срещаните сектори на инвестиции извън посочения, съответно с 10% и 9%. Следват инженеринг (7%) и общи бизнес услуги (6%).

Как бизнес ангелите взимат решение да инвестират в компания

Както вече спомeнахме ангелската инвестиция е рискова инвестиция, защото в най-ранния етап на една компания липсват достатъчно данни, за да се изгради точна представа за потенциала й на развитие. Затова бизнес ангелите разчитат на опита и нюха си, за да изберат подходящата за инвестиция компания, която може да им донесе доходност.

Въпреки това има няколко основни фактора, които са важни за всички инвеститори:

  • Екипът на компанията – за да може инвеститора да се довери на една компания, тя трябва да има екип, който да може да превърне идеята й, колкото и гениална да е тя, в реален бизнес. Екъпът на компанията трябва да бъде надежден, да демонстрира ангажираност към проекта, а основателите да вдъхновяват. Необходимо е да се изгради доверие между бизнес ангела и екипа на компанията.
  • Потенциал за растеж – това е вторият важен фактор, според бизнес ангелите. Съществена роля тук играе размера на пазара и възможността на предлагания продукт да го достигне.
  • Идеята – за да инвестират в дадена компания, бизнес ангелите оценяват идеята й. Това, което убеждава няколко инвеститора да предоставят финансиране е добра концепция, която разрешава значим проблем и има потенциал за превръщането й в печеливш бизнес.
  • Бизнес план – качествения бизнес план убеждава инвеститорите, че основателите на компанията имат реална и цялостна представа за своя бизнес, а не се фокусират само върху един аспект от него, като разработването на продукта например. Много често компаниите имат добра идея и ентусиазъм да разработят продукт, но без визия как биха могли да го „продадат“. В този случай те не са бизнес предприемачи, а изследователи, което би могло да е положително, но не носи възвращаемост на инвестициите.

Други фактори, които предприемчите обикновено отчитат, при взимане на решение за инвестиция са защитена интелектуална собственост и патенти, международен пазарен потенциал; пазарна оценка на компанията;  ESG фактори в компанията; други вече събрани средства от създателите; повече от един човек в екипа на основателя.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция

Други статии по темата
Не са открити резултати.
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.