fbpx
кръгова икономика
Любопитно

Какво представлява кръговата икономика и защо е от съществено значение за истинската устойчивост?

Сегашният икономически модел е остарял. Необходим е преход към кръгова икономика, за да се осигури по-голяма ефективност и постигане на целите за опазване на околната среда, смятат експертите.

Днешното население консумира 1,7 пъти повече ресурси, отколкото Земята може да издържи, но въпреки това световното население расте бързо. До 2050 г. се очаква да надхвърли девет милиарда. Въпреки плановете за тяхното намаляване, парниковите газове също се произвеждат със скорост, която бързо дестабилизира климата. Въпреки декларираното желание от най-големите световни икономики за промяна на модела, ограничаване на парниковите газове и замърсяването, които да спрат унищожаването на планета ни, напредъка не е голям.

Според финансовите експерти, които се занимават с устойчивите практики в икономиката, нашият икономически модел е остарял и трябва да се промени. „Кръговият“ икономически модел е възможен вариант, които предлага начини за намаляване на консумацията както на енергия, така и на материали, като по този начин намалява вредите за околната среда. Това е съществено важно за оцеляването на нашата планета, но също така може да даде възможности за добра възвращаемост на инвеститорите.

Какво представлява кръговата икономика и как могат да се ангажират инвеститорите?

Кръговата икономика доставя това, от което потребителите се нуждаят, като приема, че материалите няма да бъдат изхвърлени. Сегашния модел на икономиката е „вземи-направи-отпадък“, като по този начин се изразходват ограничените ресурси на земята, за да се използват за кратко, а след това да се превърнат в отпадък, който отново затруднява климата.

55% от глобалните парникови газове се създават чрез използване на енергия. Това, което малко хора осъзнават, е, че 45% се генерират от производствени процеси (обхващащи индустрията, селското стопанство и използването на земята). Кръговата икономика проектира продукти и услуги с мисъл за ефективност, възможност за повторна употреба и рециклиране.

Това е глобална тенденция, която е от съществено значение за защитата на планетата и стандарта на живот. Тази тенденция дава възможност и за инвеститорите, защото голяма част от световните правителства оказват финансова подкрепя на секторите и компаниите, които работят за развитието на кръговата икономика. Все повече потребители изискват устойчиви продукти и услуги и настояват за по-високи екологични стандарти. Технологиите също помагат за осъществяването на прехода.

Средствата, инвестирани в кръговата икономика до 2030 г. ще са в порядъка на 4,5 трилиона и 25 трилиона долара до 2050 г. Инвеститорите могат едновремнно да подкрепят развитието на тази икономика и да се възползват от добра възвращаемост. Според експертите това е икономиката на бъдещето, а тези компании, които нямат волята или капацитета да се включат в кръговата икономика, постепенно ще се окажат губещи.

Разхищение

Световният екологичен отпечатък измерва колко биологично продуктивна площ е необходима, за да се осигурят конкурентните нужди на човешката популация. Това включва пространство за риболов и отглеждане на храна, за производство на влакна и регенериране на дървен материал. Той включва също настаняване, добив на суровини и инфраструктура, както и усвояване на CO2 от изкопаеми горива.

Преминахме прага на естествено, годишно възобновяване през 70-те години на миналия век и сега се нуждаем от около 170% от площта, която може да се възстанови естествено. Ръстът на населението означава, че ще достигнем около три пъти устойчивото ниво до 2050 г.

Само около 16% от отпадъците се рециклират в световен мащаб, а генерирането на отпадъци се очаква да нарасне с над 70% до 2050 г. 80% от цялата пластмаса, произведена в световен мащаб, се изхвърля, като само 9% се рециклират. Това означава, че 12 милиона тона пластмаса навлизат в океана годишно. Близо една трета от цялата храна, произведена в света, се разхищава.

устойчивост

Над 32 милиарда кубични метра вода се губят всяка година поради течове. 80% от отпадъчните води в световен мащаб понастоящем се освобождават необработени. Това на фона на почти 60% от световните водоносни хоризонти с прясна вода, които вече са преминали критичната си точка за попълване, като търсенето на вода ще нарасне с 50% до 2050 г.

Международният панел по изменението на климата прогнозира, че за да запазим температурните промени до 1,5 градуса над прединдустриалните нива, трябва да намалим емисиите на парникови газове с 45% спрямо нивата от 2010 г. до 2030 г. и да достигнем нула до 2050 г. Това обаче не се случва в момента.

Къде се появяват възможностите?

Успехът на прехода към кръгова икономика разчита на комбинация от влияние и иновации. Влянието може да бъде осигурено от големите, вече доказали се компании, а иновациите от новозъникващите стартъпи. Те често предоставят най-разрушителните и революционни идеи. Много млади компании – онези, които се противопоставят на статуквото – все още не са публични, т.е. техните акции не се търгуват на фондовата борса.

За да се развиват с необходимото темпо, както начинаещите компании, така и тези, които са неизменна част от икономиката, ще трябва да се промяни мисленето.  Инвеститорите, които искат да участват в прехода към кръговата икономика, трябва да се стремят иновациите и да са склонни да поемат риска.

Има пет ключови подтеми – първоначално идентифицирани от Accenture и сега широко възприети – които ще предоставят инвестиционни възможности, докато глобалната икономика извършва преход.

  1. Циркулярна верига на доставки

Това включва въвеждането на напълно възобновяеми, рециклируеми или биоразградими материали, които могат да се използват в последователни жизнени цикли. По този начин ще се намалят дългосрочните разходи, като същевременно увеличи предвидимостта и контрола върху веригата за доставки.

  1. Възстановяване и рециклиране

Възстановяването и рециклирането се отнася до система за производство и потребление, при която всичко, което се счита за отпадък, се възстановява за други цели. Компаниите могат да възстановят излезли от употреба продукти, за да използват повторно ценни материали, енергия и компоненти.

  1. Споделяне на платформи и продукт като услуга (PaaS)

Платформите за споделяне използват технология, за да увеличат използването на активи, да предотвратят празен капацитет или да намерят нов дом на продуктите. Продуктът като услуга включва потребителите да плащат за използването на даден продукт, а не за самия продукт. Това измества фокуса на производителите върху дълголетието, надеждността и повторното използване.

  1. Удължаване на живота на продукта

Моделът за удължаване на живота на продукта има за цел да улови стойността на продукти, които може да са счупени, излезли от мода или вече не са необходими. Чрез поддържане и подобряване на продуктите чрез ремонти, надстройки или повторно производство – или чрез намиране на нов собственик – компаниите могат да създадат огромна икономическа стойност. Нещо повече, те могат значително да намалят потреблението на суровини и емисиите, генерирани от производствените процеси.

  1. Технологични фактори

Това са компании, чиито продукти или услуги осигуряват инструментите за преход към кръгова икономика. Тези компании могат да работят в секторите на софтуера, електрониката и промишлеността, но всички предоставят необходимите инструменти за успешен кръгов преход.

Пример от реалния свят: Back Market

Back Market е един от най-големите пазари в света за обновена електроника, включително смартфони и лаптопи. Back Market беше идентифициран като възможност поради своя силен бизнес модел и амбициозни планове за разширяване, но също така и приноса му към устойчивото производство на потребителски стоки. Компанията успешно е предотвратила създаването на 1600 тона електронни отпадъци, както и 260 000 тона CO2 и е спестила 160 000 тона суровини.

 

Пример от реалния свят: UPM

UPM е водеща компания, базирана във Финландия. Тя стартира като производител на хартия, като използва подхода „отвъд изкопаемите горива“. През последните години навлезе в производството на целулоза, а следващата им голяма инвестиция е в биопластмаси. В момента те изграждат завод, който ще използва остатъчни материали от устойчиво управлявани гори, за да произвежда био-алтернативи на нефтохимически базирани пластмаси и каучук. В момента те работят с Coca-Cola, за да помогнат за замяната на базирания на масло PET в техните бутилки с пластмаси на „растителна основа“, например.

Горите на UPM действат като естествени въглеродни поглътители, докато много от техните продукти помагат да изместят алтернативите, базирани на изкопаеми горива. Освен това те работят за увеличаване на дела си на суровини от устойчиви източници до 100% (83% в момента). UPM също така се стреми да намали количеството отпадъци, които отиват на депата, като се стреми 100% от производствените отпадъци да бъдат оползотворени или рециклирани до 2030 г. (89% днес). Това са само няколко примера за компании, които са съобразени с напредъка в кръговата икономика. За да се разшири това влияние обаче е необходима повече ангажираност и от страна на инвеститорите, което включва и малките инвеститори. Подкрепата на подобни компании ще донесе не само полза в бъдеще на инвеститорите, но и ще гарантира просперитета за бъдещи поколения.

*В текста са използвани преводни материали.

*Материалът не представлява препоръка за инвестиция

 

Други статии по темата
Ако материалът Ви е бил полезен, абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за обучения, уебинари и статии за управление на личните финанси

Настоящата публикация цели да даде полезна информация по дадената тема. НО НЕ е финансова консултация или съвет. Използвани са проучвания в сферата от различни източници, но материалът може да не е изчерпателен, както и да съдържа субективност на автора. Информацията не е съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка, или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Консултирайте се със специалист, преди да действате. Авторът и платформата не носят отговорност за негативни последствия в резултат на предприети действия на базата на предоставената в статията информация.